Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaBedîüzzaman Said Nursi ve diğer şahıslara aid teslim olunan kitap ve Defterlerin içlerinde kanunen müsâderesi icap eden muzur Kitaplar bulunup bulunmadığı hakkında incelenip .....23.5.1956

Bunların çoğu Said Nursi'ye ait Eserler olup münderecatlarının, hiç bir şahıs zikr edilmeyerek yalnız Kur'ân-ı Kerîm ve Ehâdîs-i Şerîfeden ilham alınarak başka başka ünvanlar altında kârihasına göre hazırladığı bir takım esrâr-ı ilmiyye ve hikemiyyenin madde âleminden temsiller getirilerek izahları yazılmış.....

(Yazı)

RAPOR

Bedîüzzaman Said Nursi ve diğer şahıslara aid teslim olunan kitap ve Defterlerin içlerinde kanunen müsâderesi icap eden muzur Kitaplar bulunup bulunmadığı hakkında incelenip, neticesinin bir raporla bildirilmesi için Ankara Birinci Ağır Ceza Yüksek Reisliğince Ehli Vukuf seçilmemiz üzerine iş bu beş çuval ve bir tahta sandık içindeki, ilişik listede isimleri yazılı Kitap ve mektup ve Defterler teker teker okunup incelendikte:

Bunların çoğu Said Nursi'ye ait Eserler olup münderecatlarının, hiç bir şahıs zikr edilmeyerek yalnız Kur'ân-ı Kerîm ve Ehâdîs-i Şerîfeden ilham alınarak başka başka ünvanlar altında kârihasına göre hazırladığı bir takım esrâr-ı ilmiyye ve hikemiyyenin madde âleminden temsiller getirilerek izahları yazılmış ve hâli hazırdaki nev'i beşeri ve bilhassa memleketimizdeki küçük ve büyük insan kitlelerini gafletten iykaz ile fikrî ve şehevânî dalâletten ve sû-i i'tikad ve sû-i ahlak girîvelerinden kurtarmağa mâtuf ifâdelerden ve onları Devletimizce dahi matlup olan güzel ahlâka sevk edebilecek yazılardan ibâret bulunmuş olduğu ve diğer şahıslara ait mektup ve saire dahi Said Nursi’nin eserlerinde okudukları noktalara ait hatırlarına gelen bazı mühim dîni ve ahlâkî mesâilin kendisinden istifsarlarından ve bazıları dahi, bu Zât’ın Nâsıhı Ümmet olduğundan bahisle arkadaşlarına kendisini tanıttırmalarından ibaret Defterler olduğu anlaşılmış ve netice itibari ile münderecatlarında Kanunî mevzuâta muhalif siyasî ve idarî bir mahzur görülmemiş olduğundan bu Eserlerde müsaderelerini icap eden bir hal bulunmadığı kanaatına varılmış bulunduğuna dair iş bu raporumuz Ankara Birinci Ağır Ceza Yüksek Reisliğine sunulmuştur.

23.5.1956

Diyanet işleri Reisliği

Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Hey'eti Azaları

Bilir kişi                                                                                 Bilir kişi                                                                   Bilir kişi

Hasan Fehmi Başoğlu                                  Hasan Hüsnü Erdem                                             Şehit Oral