Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaEvet bir tahribci yirmi tamirciyi telaşa düşürür. Ve bazan mağlub edebilir.

Koca Çini kendine tabi yapan bir kuvveti, buradaki yirmi milyon müslümana karşı adeta mağlub bir vaziyetde tecavüzden durduran maddi kuvvetler harici dahili tedbirler ittifaklar değil belki ; yanlız Kur'an ve imanın hakikatleri onların en büyük kuvveti olan maneviyat-ı kalbiyeyi tahribatlarına karşı sed çekmesi ve manevi yaralarını tedavi etmesidir.

(Yazı)

Bismi Sübhanehu 

Veinmin Şeyin İlla Yüsebbih Bihamdi
Esselamü Aleyküm VeRahmetullahi Veberakatü Ebeden Daiman

Aziz sıddık mübarek kardeşlerim..

Evvela : Kardeşimiz İnebolu Hüsrev'i Nazif Çelebi bana yazıyor ki : Hizb-i Nuriye ve Salavatın neşrini bitirdikden sonra ne münasib ise neşr edeceğim diye soruyor. Bence sizin tensibinizle Hastalar ve İhtiyarlarLemaları ve on yedinci mektub olan çocukların kısacık tağziyanamesi ve Yirmi birinci mektub ihtiyarlara hizmet hakkındaki kısa mektubun neşri münasibdir. Fakat Medresetüz Zehra'nın erkanı hangi cümle ve hangi fıkra münasib görürlerse kaldırabilirler ve ıslah edebilirler. Ve daha kısa başka münasib risaleler varsa ilave edebilirler. Mu mealde kahraman Nazif'e çabuk cevab gönderiniz.  Hakikaten o kardeşimizin Cevşen-il Kebir'i ve Hizb-i Nuriyeyi Salavat ile beraber neşri Nurculara ve Ehli İmana büyük bir hizmetdir. Cenab-ı Hak her harfine mukabil o na ve yardımcılarına bin sevab ihsan etsin. Amin. 

Saniyen : Yeni ehli hükümet yavaş yavaş anlıyor ki; Hakiki kuvvet Kur'andadır ve İslamiyet  uhuveti  ile ve imanın hakaiki ile tahribatçı düşmanlara karşı dayanabilirler. Evet bir tahribci yirmi tamirciyi telaşa düşürür. Ve bazan mağlub edebilir.  Koca Çini kendine tabi yapan bir kuvveti, buradaki yirmi milyon müslümana karşı adeta mağlub bir vaziyetde tecavüzden durduran maddi kuvvetler harici dahili tedbirler ittifaklar değil belki ; yanlız Kur'an ve imanın hakikatleri onların en büyük kuvveti olan maneviyat-ı kalbiyeyi tahribatlarına karşı sed çekmesi ve manevi yaralarını tedavi etmesidir. Ve yeni hükümetin Maarif vekili bu hakikati his etmiş ki ; seleflerine muhalif olarak en ziyade iman hakikatlerinin neşrine ve din derslerine ehemmiyet veriyor. Hatta büyük bir ehemmiyetle şimdi de Şark Darülfünunu tabirlerince Doğu üniversitesi için yüzbin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış. Hem mezkur hakikati hem Ankara hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli tahribatçı kuvvete karşı hem Vatanı hem gençliği kurtaracak hakaiki Kur'aniye ve imaniye olduğunu katiyen bildiler ki; Ankara daki Üniversiteliler bin yediyüz imza ile Maarif  Vekilinin din derslerini cebri mekteblere koymasını tebrik etmişler. Ve İstanbul Üniversitesinde yeni hükümetin en mühim bir rüknüne demiş ki; eğer sen Anadolu da din lehinde kuvvetli bir cereyan var. Onlara da solcular gibi bir derece meydan vermeyeceğiz dersen, ona mukabil o üniversitenin mümessili din neşriyatı yapanlar aleyhinde olduğu halde o reise demiş ki ; eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise ne siz ve nede Avrupa onu mağlub edemez. Bu mesele münasebetiyle meslek ve meşrebe muhalif olarak eski Said'in bir iki dakika kafasını başıma alarak diyorum ki; küfür ile iman ortası yokdur. Bu memleketde İslamiyet'e karşı kominist mücadelesi ortası olamaz. Sağ ve sol ortası üç meslek icab etdirir.. Eğer İngiliz, Fransız deseler hakları var. Sağ İslamiyet, sol koministlik ortasında nasraniyet diyebilirler. Fakat bu vatanda küfrü mutlaka karşı iman ve islamiyet den başka bir din bir mezheb olamaz. Olsa dini bırakıb koministliğe girmekdir. Çünki; hakiki bir müslüman hiç bir zaman yahudi ve nasrani olamıyor. Olsa olsa dinsiz olub tam anarşi olur. İnşaallah Maarif ve Adliye vekilleri gibi sair erkanlar da bu ehemmiyetli hakikati tam anlayacaklar. Sol ,sağ tabiri yerine hak ve hakikat ve kur'an ve iman kuvvetine dayanıb bu Vatanı küfrü mutlakdan, anarşilikden, zındıkadan ve onların dehşetli tahribatlarından kurtarmağa çalışmalarını Rahmeti İlahiyeden bütün ruh-u canımızla niyaz ve rica ediyoruz.

Umumunuza binler selam.
 El Baki Hüvel Baki
 Said Nursi.

 


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.